تبليغاتX
يوزرنيم و پسوردهاي NOD32

يوزرنيم و پسوردهاي NOD32

Latest Nod32 Username & Password

30 آبان ماه 1388 ------------ 21 November 2009

Username: EAV-22819716
Password: mmexabhfpt

Username: EAV-22896854
Password: edmhdu7jms

Username: EAV-23722725
Password: 6kpkfhcf6c

Username: EAV-24107923
Password: 84ap8ea763

Username: EAV-23476761
Password: 78j8nx5b7b

Username: EAV-23787514
Password: h3eaj752nu

Username: EAV-23787512
Password: bdecpcsam3

Username: EAV-24020663
Password: 5fhahkfntt

Username: EAV-24280226
Password: 3frc4m3tsx

Username: EAV-24280225
Password: 822m8kpchj

Username: EAV-24166894
Password: h7efahkf28

+ نوشته شده در  شنبه سی ام آبان 1388ساعت 1:5  توسط NOD32  | 


دوســتان عـزيزي که مــايل به تبـادل لـينک با ما هســتند لطـفا ما را با عـــنوان "جديدترين يوزرنيم و پسوردهاي نود 32" با آدرس اينترنتي "www.nod322.ir" لينک کنند. سپس به ما خبر دهند تا ما هم آنها را لينک کنيم.


28 آبان ماه 1388 ---- 19 November 2009

Username: EAV-24227182
Password: vuv67s3a6x

Username: EAV-24366813
Password: 7rffehujnr

Username: EAV-22896854
Password: edmhdu7jms

Username: EAV-24240491
Password: sbrub42a4x

Username: EAV-22819716
Password: mmexabhfpt

Username: TRIAL-24701509
Password: n5hv4pk6bk

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هشتم آبان 1388ساعت 11:28  توسط NOD32  | 


دوســتان عـزيزي که مــايل به تبـادل لـينک با ما هســتند لطـفا ما را با عـــنوان "جديدترين يوزرنيم و پسوردهاي نود 32" با آدرس اينترنتي "www.nod322.ir" لينک کنند. سپس به ما خبر دهند تا ما هم آنها را لينک کنيم.


27 آبان ماه 1388 ---- 18 November 2009

UserName: TRIAL-24599049
Password: je7j8k3ndx

UserName: TRIAL-24599058
Password: hdar5juu76

Username:EAV-22896854
Password:edmhdu7jms

Username:EAV-24020663
Password:5fhahkfntt

Username:EAV-21303548
Password:uuc78nmxjh

Username:EAV-23624052
Password:2nc8p56xnb

Username:EAV-17446823
Password:c56dbs7jjd

Username:EAV-24020663
Password:5fhahkfntt

Username:EAV-23834299
Password:undkxb36f8

Username:EAV-23834393
Password:h6mphd853t

Username:EAV-23834240
Password:2j5k37v4ue

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و هفتم آبان 1388ساعت 7:51  توسط NOD32  | 


دوســتان عـزيزي که مــايل به تبـادل لـينک با ما هســتند لطـفا ما را با عـــنوان "جديدترين يوزرنيم و پسوردهاي نود 32" با آدرس اينترنتي "www.nod322.ir" لينک کنند. سپس به ما خبر دهند تا ما هم آنها را لينک کنيم.


26 آبان ماه 1388 ---- 17 November 2009

Username: EAV-24107923
Password: 84ap8ea763

Username:EAV-17446823
Password:c56dbs7jjd

Username:EAV-22896854
Password:edmhdu7jms

Username:EAV-24020663
Password:5fhahkfntt

Username:EAV-23834299
Password:undkxb36f8

Username:EAV-23834393
Password:h6mphd853t

Username:EAV-23834240
Password:2j5k37v4ue

Username: EAV-24020663
Password: 5fhahkfntt

Username:EAV-21303548
Password:uuc78nmxjh

Username: EAV-20433142
Password: kea22r8eeb

Username: EAV-24115551
Password: r8xepfuev5

Username: TRIAL-24296156
Password: 535emv8mxs

Username: TRIAL-24515393
Password: jj64a36dsn

Username: TRIAL-24515396
Password: 5dd64nfbjx

Username:EAV-22677554
Password:e5hmhp6kt4

Username:EAV-23624052
Password:2nc8p56xnb

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و ششم آبان 1388ساعت 0:24  توسط NOD32  | 


دوســتان عـزيزي که مــايل به تبـادل لـينک با ما هســتند لطـفا ما را با عـــنوان "جديدترين يوزرنيم و پسوردهاي نود 32" با آدرس اينترنتي "www.nod322.ir" لينک کنند. سپس به ما خبر دهند تا ما هم آنها را لينک کنيم.


25 آبان ماه 1388 ---- 25 آبان ماه 1388

Username: EAV-24107923
Password: 84ap8ea763

Username:EAV-17446823
Password:c56dbs7jjd

Username:EAV-22896854
Password:edmhdu7jms

Username:EAV-24020663
Password:5fhahkfntt

Username:EAV-23834299
Password:undkxb36f8

Username:EAV-23834393
Password:h6mphd853t

Username:EAV-23834240
Password:2j5k37v4ue

Username: EAV-24020663
Password: 5fhahkfntt

Username:EAV-21303548
Password:uuc78nmxjh

Username: EAV-20433142
Password: kea22r8eeb

Username: EAV-24115551
Password: r8xepfuev5

Username: TRIAL-24296156
Password: 535emv8mxs

Username: TRIAL-24515393
Password: jj64a36dsn

Username: TRIAL-24515396
Password: 5dd64nfbjx

Username:EAV-22677554
Password:e5hmhp6kt4

Username:EAV-23624052
Password:2nc8p56xnb

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و پنجم آبان 1388ساعت 0:6  توسط NOD32  | 


دوســتان عـزيزي که مــايل به تبـادل لـينک با ما هســتند لطـفا ما را با عـــنوان "جديدترين يوزرنيم و پسوردهاي نود 32" با آدرس اينترنتي "www.nod322.ir" لينک کنند. سپس به ما خبر دهند تا ما هم آنها را لينک کنيم.


24 آبان ماه 1388 ------------- 15 November 2009

Username:TRIAL-24066918
Password:2rvupmbxef

Username:TRIAL-24296147
Password:x6vnbs2m52

Username:EAV-23834299
Password:undkxb36f8

Username:EAV-23834393
Password:h6mphd853t

Username:EAV-23834240
Password:2j5k37v4ue

Username:TRIAL-24296145
Password:8sfcc828m5

Username:EAV-22677554
Password:e5hmhp6kt4

Username:EAV-23624052
Password:2nc8p56xnb

Username:EAV-17446823
Password:c56dbs7jjd

Username:EAV-22896854
Password:edmhdu7jms

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و چهارم آبان 1388ساعت 0:30  توسط NOD32  | 


دوســتان عـزيزي که مــايل به تبـادل لـينک با ما هســتند لطـفا ما را با عـــنوان "جديدترين يوزرنيم و پسوردهاي نود 32" با آدرس اينترنتي "www.nod322.ir" لينک کنند. سپس به ما خبر دهند تا ما هم آنها را لينک کنيم.


23 آبان ماه 1388 ------------ 14 November 2009

 

Username:EAV-23834240
Password:2j5k37v4ue

Username: TRIAL-24296153
Password: j6vctbvr7h

Username: TRIAL-24296150
Password: 2bnb2nkte8

Username:EAV-23834299
Password:undkxb36f8

Username:EAV-23834393
Password:h6mphd853t

Username:EAV-22677554
Password:e5hmhp6kt4

UserName:EAV-21303548
Password:uuc78nmxjh

 

 Username:EAV-24139088
Password:8rfx2ehb5p

Username:EAV-24020663
Password:5fhahkfntt

Username:TRIAL-24296164
Password:ddje5366h6

Username:EAV-23624052
Password:2nc8p56xnb

Username:EAV-17446823
Password:c56dbs7jjd

+ نوشته شده در  شنبه بیست و سوم آبان 1388ساعت 0:45  توسط NOD32  | 


دوســتان عـزيزي که مــايل به تبـادل لـينک با ما هســتند لطـفا ما را با عـــنوان "جديدترين يوزرنيم و پسوردهاي نود 32" با آدرس اينترنتي "www.nod322.ir" لينک کنند. سپس به ما خبر دهند تا ما هم آنها را لينک کنيم.


22/8/1388 22 آبان 1388

Username:EAV-23834240
Password:2j5k37v4ue

Username: TRIAL-24296153
Password: j6vctbvr7h

Username: TRIAL-24296150
Password: 2bnb2nkte8

Username:EAV-23834299
Password:undkxb36f8

Username:EAV-23834393
Password:h6mphd853t

Username:EAV-22677554
Password:e5hmhp6kt4

UserName:EAV-21303548
Password:uuc78nmxjh

Username:EAV-24139088
Password:8rfx2ehb5p

Username:EAV-24020663
Password:5fhahkfntt

Username:TRIAL-24296164
Password:ddje5366h6

Username:EAV-23624052
Password:2nc8p56xnb

Username:EAV-17446823
Password:c56dbs7jjd

+ نوشته شده در  جمعه بیست و دوم آبان 1388ساعت 0:18  توسط NOD32  | 


دوســتان عـزيزي که مــايل به تبـادل لـينک با ما هســتند لطـفا ما را با عـــنوان "جديدترين يوزرنيم و پسوردهاي نود 32" با آدرس اينترنتي "www.nod322.ir" لينک کنند. سپس به ما خبر دهند تا ما هم آنها را لينک کنيم.


كليدهاي فعال سازي جديد كاسپراسكاي 21 آبان ماه 1388

توجه داشته باسيد براي استفاده از اين کليد ها ابتدا اينترنت خودتان را  موقتا قطع کنيد سپس اقدام به فعال سازي آنتي ويروس کاسپر خودتان کنيد. بعد از فعال سازي مي توانيد دوباره اينترنت خودتان را وصل کنيد.

لينک دانلود کليد ها:

http://rapidshare.com/files/305904421/Kaspersky_Internet_Security_Keys.zip.html

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و یکم آبان 1388ساعت 14:36  توسط NOD32  | 


دوســتان عـزيزي که مــايل به تبـادل لـينک با ما هســتند لطـفا ما را با عـــنوان "جديدترين يوزرنيم و پسوردهاي نود 32" با آدرس اينترنتي "www.nod322.ir" لينک کنند. سپس به ما خبر دهند تا ما هم آنها را لينک کنيم.


آموزش تصويري آپديت کردن نود 32

آموزش تصويري آپديت کردن  NOD 32  را می توانید در ادامه مطلب مشاهده کنید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و یکم آبان 1388ساعت 13:7  توسط NOD32  | 


دوســتان عـزيزي که مــايل به تبـادل لـينک با ما هســتند لطـفا ما را با عـــنوان "جديدترين يوزرنيم و پسوردهاي نود 32" با آدرس اينترنتي "www.nod322.ir" لينک کنند. سپس به ما خبر دهند تا ما هم آنها را لينک کنيم.


مطالب قدیمی‌تر